Directors

logo

  location NHC House, Aga Khan Walk        envelope2  info@nhckenya.co.ke       phone call2  0724256403 / 0735993030 / 0730749000

                                 Dir Jane Mwangi
                                     

Mr. Wainaina Kenyanjui -  Director

Read Profile

               

Ms. Gladys Mboya - Director

Read Profile
               

Mrs. Jane Mwangi - Alternate Director

Read Profile 
                                     
                                     
 Ms. Naomi Matheri                  MD ASaisi                  
                                     

Ms. Naomi Matheri - Alternate Director

Read Profile
               

Mr. Andrew Saisi - Managing Director

Read Profile
                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                 

 

                 

Lipa na M-pesa

mpresa

Contact Us

The Managing Director
NHC House, Aga Khan Walk
P.O Box 30257-00100
Nairobi - Kenya

Email: info@nhckenya.co.ke    
Tel: +254 (020) 3312 149